NORMATIVA DO REINO UNIDO/UE RELACIONADA

CO PROCESO DO BREXIT

Este documento proporciona unha visión xeral da lexislación actualizada en relación co impacto da retirada do Reino Unido do Mercado Único e a Unión Aduaneira da UE nas diferentes áreas e sectores a partir do día 1 de xaneiro de 2021.

Esta guía pode servir como primeiro punto de referencia, proporcionando unha orientación xeral sobre os principais cambios lexislativos entre o Reino Unido e a UE. Non obstante, dado que esta información é ampla e moi específica, para obter unha información máis detallada e precisa, debe contactar coas súas autoridades nacionais e/ou consultar as directrices detalladas.

Esta información ofrécese en forma de ligazóns durante esta guía, e atópase tamén dispoñible para descargar.

LeIs dO Brexit aprobadas

Ata a data, o Parlamento promulgou sete leis relacionadas co proceso de saída da UE:

-Lei da Unión Europea (Acordo de Retirada) de 2020. European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei da Unión Europea (retirada) de 2018 European Union (Withdrawal) Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de sancións e contra o blanqueo de capitais de 2018 Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de permisos de transporte e rexistro de remolques 2018 Haulage Permits and Trailer Registration Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de salvagardas nucleares de 2018 NUCLEAR SAFEGUARDS ACT 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei fiscal (comercio transfronteirizo) de 2018 Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de Asistencia Sanitaria (Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e Suíza) de 2019. Healthcare (European Economic Area and Switzerland Arrangements) Act 2019 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de comercio 2021 Trade Act 2021 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de agricultura 2020 Agriculture Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de pesca 2020 Fisheries Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei de coordinación da inmigración e a seguridade social (retirada da UE) 2019-21 Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Act 2020 (legislation.gov.uk)

 

-Lei sobre o benestar dos animais (condenas e recoñecemento da sensibilidade) Animal Welfare Act 2006 (legislation.gov.uk)

 

-Lei do Medio Ambiente 2021 Environment Act 2021 – Parliamentary Bills – UK Parliament

 

– Lei de servizos financeiros (aplicación da lexislación) 2017-19 Environment Act 2021 – Parliamentary Bills – UK Parliament

 

– Reglamento Aduaneiro (enmendas e introduccións varias) The Customs (Amendments and Miscellaneous Provisions) Regulations 2022 (legislation.gov.uk)

ProXectos de leI sobre O Brexit que se ATOPAN EN TRAMITACIÓN

Actualmente non hai novas iniciativas de lei que estean en proceso de aprobarse no Parlamento do Reino Unido con relación ao Brexit. Non obstante, poden estar suxeitas a cambios ou emendas no marco do Acordo de Cooperación Comercial (Trade Cooperation Agreement, TCA).