Como se pode asegurar que os bens exportados da UE a GB non están suxeitos a dereitos de aduana?

As mercadorías de orixe da UE beneficiaranse do acceso libre de aranceis e cotas ao mercado da GB.

Para beneficiarse deste trato preferente, debe cumprir cos requisitos establecidos no capítulo “Regras de
orixe”. Isto significa que:
1. O produto que está a exportar debe ser orixinario da UE.
2. O produto debe enviarse directamente a GB, é dicir, debe respeitar a regra de “non alteración”.
3. O importador pode solicitar unha declaración de orixe que demostre que o produto é orixinario da UE.
4. A declaración de orixe debe conter a información requirida no Acordo, así como aparecer nunha factura ou en calquera outro documento que describa o produto ou suficientemente ben como para identificalo.

Categorías: Coñecemento.