Que é a IOSS?

O Portelo Único de Importación (IOSS polas súas siglas en inglés) é un rexistro único do IVE, habilitado no país da UE que determine o empresario ou profesional, a través do cal se rexistran todas as operacións realizadas na UE, aplicándose en cada operación o tipo de gravame do país no que se atope establecido o cliente.

A través deste rexistro preséntanse declaracións mensuais nas que se liquida o IVE correspondente a cada estado membro da UE. Isto permítelle unificar a liquidación do IVE na sede da UE nun único rexistro.

Categorías: Coñecemento.