En que casos poden os meus produtos comercializarse no Reino Unido co marcado CE?

Os produtos marcados CE serán aceptados ata o 1 de xaneiro de 2022: aqueles fabricados e comercializados antes do fin de 2021 (a partir do 1 de Xaneiro 2022 esixirase o marcado UKCA). Poderase utilizar o marcado CE ata o 31 de decembro de 2021 se se aplica algunha das seguintes condicións:

– Actualmente aplica o marcado CE ao seu produto en base á auto certificación.
– Calquera avaliación obrigatoria da conformidade por terceiros foi levada a cabo por un organismo notificado recoñecido pola UE.
– O certificado de conformidade, anteriormente en poder dun organismo notificado aprobado pola GB, foi transferido a un organismo notificado recoñecido pola UE antes do 1º de xaneiro de 2021.

Só pódense poñer no mercado produtos marcados CE que cumpran cos requisitos da UE na GB, mentres que os requisitos da GB e a UE sexan os mesmos. Tanto o marcado CE como o UKCA poden colocarse nun produto a condición de que ningún impida a visibilidade do outro e se cumpra cos requisitos da lexislación vixente tanto na GB como na UE. Gran Bretaña a través da HMRC, non recoñecerá aos representantes autorizados nin ás persoas responsables con sede na UE. Se se require comercializar un produto na GB deberá ter unha persoa responsable ou representante autorizado na GB.

Categorías: Coñecemento.