Que información teño que proporcionarlle ao meu axente aduaneiro?

Haberá que aportar a seguinte información:

  • O número do EORI
  • Documentación acreditativa dos bens que se queren importar ou exportar, por exemplo:
    • Facturas
    • Contratos
  • Descrición dos bens a importar ou exportar
  • As debidas licenzas ou certificacións para calquera ben restrinxido

Así mesmo, haberá que cotexar coa persoa física ou xurídica que vai realizar as operacións aduaneiras no seu nome se houbera que proporcionarlle algunha documentación adicional.

Categorías: Coñecemento.