Boletíns

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: Modelo operativo obxectivo, diferir as cotas de VAT é importación, incrementear o límite de diferimento arancelario e porcentaxes de valor para o procedemento simpificado para froita fresca e hortalizas.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: solicitude de prórroga no uso do sistema CHIEF, notificacións de débedas arancelarias e tipos aplicables ao procedemento simplificado para froitas e hortalizas.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: declaración de envases reutilizables, recarga da conta de aprazamentos de dereitos arancelarios e plataforma aduaneira única.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: importación e exportación de comida orgánica, normativa de comercialización da carne de aves de curral, protección e seguridade nas importacións e exportacións e declaracións complementarias, de importación en CHIEF e autorizacións de aduanas.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: contratacións de terceiros para as tramitacións aduaneiras, transporte de bens a outro lugar autorizado de perfeccionamento activo, e simplificacións do réxime de tránsito.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben seguir todos os movementos de mercadorías a partir de xaneiro de 2022, concretamente sobre controis na importación, as inspeccións e a nova plataforma aduaneira.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: novos requisitos de importación para alimentos de alto risco non de orixe animal e animais vivos.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben seguir todos os movementos de mercadorías a partir de xaneiro de 2022, concretamente sobre determinados tipos de mercadorías relacionadas co sector pesqueiro, especie en perigo de extinción e os seus puntos de control.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben seguir todos os movementeo de mercadorías a partir de Xaneiro de 2022.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben seguir todos os movementos de mercadorías a partir de xaneiro de 2022, concretamente sobre determinados tipos de mercadorías.

Este boletín continúa coa visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben seguir todos os movementos de mercadorías a partir de xaneiro de 2022, concretamente sobre oos dereitos e o IVE á importación e as declaración de seguridade e protección S&S.

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben seguir todos os movementos de mercadorías a partir de xaneiro de 2022, concretamente sobre os preparativos para a importación e as declaracións de aduana.

O Acordo de Comercio e Cooperación (Trade Cooperation Agreement, “TCA” polas súas siglas en inglés) establece as condicións do comercio do Reino Unido coa UE a partir do 1 de xaneiro de 2021.

Neste boletín, ofrecese información xeral que pretende presentar unha visión xeral dalgunhas das cuestións derivadas do comercio coa UE. Non é unha guía exhaustiva de todos os aspectos do comercio coa UE e non cobre as circunstancias de ningún caso concreto.

Dende o día 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido está fóra da Unión Europea (UE), polo que é un país terceiro a todos os efectos. Os intercambios comerciais co Reino Unido (excepto Irlanda do Norte) trátanse como exportacións e importacións.

A modo de guía, neste boletín describiremos de forma xeral algúns dos retos que se presentan para as empresas no sector téxtil despois do Brexit, así como algúns dos novos requisitos para este sector.

España manterá unha posición forte fronte ás exportacións agroalimentarias ao Reino Unido pese ao Brexit segundo as previsións feitas pola Comisión Europea.

Estas previsións optimistas indican que a saída do Reino Unido da Unión Europea non vai cambiar a boa marcha das exportacións agroalimentarias a este destino.

Históricamente, o IVE e os sistemas de IVE tiveron dificultades para adaptarse aos cambios no patrón de consumo (recentemente magnificado nun mundo post-Covid-19). Por iso, a Comisión Europea e os distintos Estados membros da UE queren gravar os suministros B2C (bussiness to customer polas súas siglas en inglés) alí onde se produza o consumo, independentemente do lugar onde se transmitan físicamente os bens ou onde estea establecido o provedor.
Calquera empresa que venda bens ós consumidores na Unión Europea terá que entender e aplicar estas importantes novas normas a partir do 1 de xullo de 2021.

A partir do 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido deixará de estar obrigado a cumprir as normas das Políticas Pesqueiras Comúns (PPC). A Lei de Pesca de 2020 establece as competencias do Goberno británico para fixar os totais admisibles de Capturas (TACs), conceder licenzas aos buques pesqueiros estranxeiros en augas do Reino Unido e regular a industria pesqueira en Inglaterra, con competencias reguladoras similares para as administracións delegadas.

As ‘regras de orixe’ constitúen o principal cambio no mercado do automóbil desde que se fixo efectivo o Brexit. Terán un impacto substancial na industria automotriz. No futuro, será esencial que os materiais cumpran cuns criterios determinados antes da súa autorización para o libre comercio. Segundo o Acordo de Comercio e Cooperación (ACC) entre a Unión Europea e o Reino Unido, poden obter a devandita autorización tanto o material producido no Reino Unido como o producido na Unión Europea.

As empresas lácteas do Reino Unido tentan calcular o custo da rotación no comercio posterior ao Brexit. O comercio coa UE caeu en picado e a industria láctea viuse especialmente afectada polas novas normas aduaneiras.

Aínda que o comercio de Gran Bretaña á UE comezou a recuperarse da irrupción do Brexit a principios deste ano, algúns sectores aínda teñen problemas.

Reino Unido amañece desde o luns da semana pasada coa apertura de comercios non esenciais, así como unha saída do confinamento restritivo que se estaba aplicando ao país.

Os principais líderes do sector da restauración e dos pubs anunciaron a semana pasada que, en espazos exteriores, teñen máis dun 100% de reservas para as próximas semanas (xa que se atenderán en horarios ampliados para xantares e ceas), unha alegría para o sector dos máis danados no tecido empresarial británico.

O Ministerio de Transportes (DfT) do Reino Unido actualizou (28/3/2021) a información relativa á realización de probas COVID-19 para os transportistas que operen no Reino Unido.

Aínda que algúns graos de aceiro especial non son fabricados por produtores do Reino Unido, o goberno recentemente lanzou un grupo de traballo para buscar formas de dar nova vida ao sector en crise, incluso asegurando que as adquisicións impulsen ás empresas nacionais.

Os criadores de mariscos do Reino Unido ameazan con emprender accións legais pola prohibición das exportacións á UE.

O goberno estableceu (o xoves 11 de marzo) un novo calendario para introducir procesos de control fronteirizo de importación para que as empresas do Reino Unido poidan centrarse na súa recuperación.

O goberno escoitou ás empresas que se enfrontaron a un desafío sen precedentes durante a pandemia e agora introducirá procesos completos de control fronteirizo o día 1 de xaneiro de 2022, seis meses despois do planeado orixinalmente.

As expectativas económicas no Reino Unido soben debido ao gran ritmo de vacinación que está a impoñer o goberno británico. Son boas noticias para o país en xeral, así como para os seus socios comerciais, entre eles, os produtores españois con intereses económicos en destino. Fálase dunha certa normalidade para finais de maio, principios de xuño.

Doutra banda, aconsellouse aos ministros que consideren a posibilidade de aplicar aranceis ás importacións de alimentos e produtos agrícolas de menor calidade procedentes do estranxeiro, a fin de protexer os elevados estándares de seguridade alimentaria e benestar animal do Reino Unido.

Os produtos de orixe animal e vexetal exportados desde GB teñen que facer fronte aos correspondentes controis sanitarios e fitosanitarios, non é o caso no sentido contrario xa que o Goberno Británico vainos introducir en prazos. A partir de xullo de 2021, os produtos que cheguen á fronteira británica deberán ser exportados a través dun dos postos designados de control fronteirizos.

Os controis para aplicar as mercadorías da UE serán, en gran medida, equiparables aos que se aplican actualmente ao resto do mundo, polo que xa existe certa visibilidade do que significarán na práctica.

Un mes despois da entrada en vigor do acordo comercial entre o RU e a UE comezan a deixarse entrever os efectos desta nova relación e as repercusións para as empresas situadas a ambos os dous lados da Canle da Mancha.

É necesario ter en conta que un acordo de libre comercio non equivale a unha libre circulación sen condicións, esta liberdade só se aplíca se se cumpren certos requisitos. O principal é que a mercadoría sexa orixinaria da UE ou do RU segundo corresponda ao que hai que engadir outra serie de trámites a realizar para que os bens se poidan comercializar sen ningún tipo de restrición.

Como é a nova relación comercial? Que se regula neste novo tratado? Que quedou fóra do acordo?.

Neste boletín dáse resposta a algunhas das dúbidas principais respecto ao contido deste novo texto coñecido como o Acordo de Comercio e Cooperación entre a Unión Europea e o Reino Unido.